ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี
 

กรมอนามัย โดย สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้สูงอายุ 80 และ 90 ปี ฟันดี ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างกระแสให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก และสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี สนับสนุนแนวคิด "ปาก คือ ประตูสู่สุขภาพ" และ "ฟันดีอยู่ได้ตลอดชีวิต"


ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 และ90 ปี ฟันดี ปี 2562
17-18 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 และ90 ปี ฟันดี ปี 2561
17-18 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 และ90 ปี ฟันดี ปี 2560
19-20 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2559
18-19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2558
13-14 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
วักเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2557
15-16 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2556
16-17 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2555
18 ตุลาคม 2555
ณ โรงริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2554
10-11 มกราคม 2555
ณ โรงริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปี ฟันดี ปี 2553
12-13 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2552
ในโครงการประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี
4-5 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2551
14-15 ตุลาคม 2551
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2550
29 ตุลาคม 2550
กิจกรรม "มหกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน" ภายใต้โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม 2550 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2549
ในงาน "สมเด็จย่าทรงพระเมตตา ให้ปวงประชามีฟันดี" 18 ตุลาคม 2549
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2549
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2548
20 ตุลาคม 2548
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

ต้นแบบผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี ปี 2547
ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025904211 Fax 025904203
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข